Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkoneuvosto esittää Varkauden seurakunnan kirkollisveroprosentin alentamista

2.6.2022 07.00

Kirkkohallitus on antanut seurakuntatalouksille valtiovarainministeriön (VM) laskelmiin perustuvan suosituksen kirkollisveroprosentin alentamisesta. Alentamistarpeen taustalla on vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-verouudistus, jossa kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä muuttamalla valtion tuloveroasteikkoa, kuntien veroprosentteja sekä useita eri vähennyksiä. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja samansuuruisina sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Tavoitteena on, että verorakenteen muutoksilla on mahdollisimman vähän vaikutusta verotuksen tasoon eivätkä muutokset voimaan tullessaan saa aiheuttaa verotuksen kiristymistä. 

Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 miljoonaa euroa, ellei veroprosentteja alenneta kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisi sote-verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän.

Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali, kirkollisveroprosentin keskimääräinen alentamistarve on VM:n laskelmien mukaan kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Kirkkolain (KL 15:2) mukaan tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.

Valtionvarainministeriö on jättänyt kirkollisveroprosenttien alentamisen seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi, jotta verouudistuksen vaikutukset jäisivät neutraaliksi myös seurakuntatalouksien osalta. VM on laatinut seurakuntatalouksille kirkollisveron alentamispainetaulukon, jossa esitetään seurakuntatalouksittain nykyisten veroprosenttien suuntaa antavat arviot kirkollisverotulokertymästä vuodelle 2023 sekä veromuutoksesta aiheutuvasta alentamispaineesta pyöristyksineen.

Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntatalouksia tarkastelemaan kirkollisveroprosenttiaan VM:n laatiman taulukon valossa, ja päättämään veroprosentistaan siten, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkon jäsenille.

Varkauden seurakunnan osalta VM:n laskelman mukainen kirkollisveroprosentin alentamissuositus on 0,05 prosenttiyksikköä. Tällä saavutettaisiin asetettu tuottoneutraalisuuden tavoite. Varkauden seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2012 lukien ollut 1,45 prosenttia, eli yksi alhaisimmista hiippakunnan alueella. Keskimääräinen veroprosentti Kuopion hiippakunnassa on 1,5 ja korkein 2,0.

Kirkkoneuvosto päätti 1.6.2022 kokouksessaan esittää kirkkovaltuustolle Varkauden seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentin vahvistamista 1,40. Kirkkovaltuusto kokoontuu 14.6.2022.