Uusi kirkkolaki (652/2023) ja kirkkojärjestys (657/2023) astuvat voimaan 1.7.2023. Uuden kirkkolainsäädännön myötä seurakuntien ja seurakuntayhtymien pöytäkirjojen nähtävillä pidot ja niiden kuulutukset siirtyvät yleiseen tietoverkkoon. Varkauden  seurakunnan kirkkoneuvoston  pöytäkirjat  pidetään yleisesti nähtävillä seurakunnan kotisivuilla. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan  liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus (KL 10:23).

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksistä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

2023

Kuulutus kirkkoneuvosto 2.8.2023
Kuulutus kirkkoneuvosto 6.9.2023