Uutisia

Uutislistaukseen

Piispat vastaavat kirkolliskokoukselle: Avioliittokeskustelun ratkaisua on etsittävä erilaisten käsitysten hyväksymisestä

Kirkolliskokous pyysi toukokuussa 2018 piispainkokousta edistämään
kunnioittavaa keskustelua ja selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä
vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Piispainkokous on kokouksessaan
6.8.2020 hyväksynyt vastauksensa, joka toimitetaan ensi viikolla (10. - 14.8.)
kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Piispojen tavoitteena on ollut etsiä yhteistä vastausta siihen, millä tavalla ykseys
eli eläminen yhtenä Kristuksen kirkkona voisi erimielisyyksienkin keskellä
toteutua. 10-sivuinen vastaus korostaa, että kirkon ykseys, kunnioittava
keskustelu ja kysymys avioliitosta kietoutuvat tiiviisti yhteen.

Ratkaisuna avioliittokäsityksestä vallitsevaan erimielisyyteen piispat näkevät
tilan, jossa kirkon jäsenet pystyvät elämään yhdessä erilaisten käsitysten
kanssa – riippumatta kulloisestakin avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä.
Tämän saavuttaminen edellyttää avoimuutta ja vuorovaikutusta eli
kunnioittavaa keskustelua.

Vastauksessaan piispat kuvaavat erilaisia vihkimiskäytäntömalleja.
Parhaimmasta ratkaisusta on piispainkokouksessa erilaisia näkemyksiä. Osalle
piispoista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykymalli on ainoa mahdollinen
vaihtoehto: avioliitto on miehen ja naisen välinen, ja samaa sukupuolta olevien
parien hengelliseen tarpeeseen vastataan rinnakkaisen toimituksen kautta. Osa
piispoista taas näkee samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen
mahdollisena. He kannattavat joko kahden rinnakkaisen eli perinteisen ja
sukupuolineutraalin avioliittokäsityksen olemassaoloa tai avioliittokäsityksen
muuttamista sukupuolineutraaliksi ja vihkimiskäytännön muuttamista sen
mukaisesti.

Jos piispainkokouksen jäsenet päätyisivät syystä tai toisesta joustamaan
parhaana pitämästään mallista, enemmistö piispoista pitäisi toiseksi parhaana
mallia, jossa kirkko pitää avioliittoa miehen ja naisen välisenä ja vihkii tämän
mukaisesti mutta antaa mahdollisuuden kirkolliseen vihkimiseen myös samaa
sukupuolta oleville pareille.

Piispainkokous kuvaa vastauksessaan kunnioittavan keskustelun ja
epäasiallisen keskustelun tuntomerkkejä ja kehottaa kirkolliskokousta,
piispainkokousta ja kirkkohallitusta sitoutumaan kunnioittavaan keskusteluun
ja edistämään sitä. Lisäksi piispainkokous toivoo, että kunnioittavan
keskustelun periaatteita pidetään esillä kirkon työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden koulutuksissa ja että niihin sitoutumista edistetään
seurakunnan toiminnan kaikilla tasoilla.

Piispat muistuttavat, että erilaiset tulkintatavat sekä kirkon uskon soveltaminen
käytännön elämään ovat koetelleet kristittyjen ykseyttä läpi historian. Ykseys ei
vaadikaan heidän mukaansa täydellistä samanmielisyyttä, sillä ykseys
pohjautuu yhteiseen uskoon ja kasteeseen, joka liittää kristityt Kristukseen j
hänen kirkkoonsa.

Kirkon tiedotearkisto.
Julkaistu 06.08.2020 
(linkki alkuperäiseen uutiseen).

7.8.2020 09.35