Uutisia

Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan talousarvion

Valtuuston jäseniä istumassa pöytien ääressä.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseensa Puurtilan seurakuntakodille 14.12.2021. Kokous aloitettiin hiljaisella hetkellä kirkkovaltuutettu Erkki Siljasen muistolle.

Esityslistalla oli seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman lisäksi isoimpana asiana Varkauden seurakunnan liittyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin.

Keskustelua talousarvion ympärillä

Kirkkoherra Jarkko Piippo nosti esille, että vuonna 2022 korona tullee yhä vaikuttamaan toimintoihin tavalla tai toisella. Seurakunnan 90-vuotisjuhlavuosi tulee näkymään tapahtumina ja toiminnoissa läpi vuoden. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, mikä on iso ja tärkeä tapahtuma seurakunnan kannalta. Vuoden 2022 alussa aloitetaan myös henkilöstösuunnitelman laatiminen seuraavaksi viisivuotiskaudeksi ja johtokuntauudistus on määrä saattaa alulle siten, että uusi vaaleilla valittu valtuusto pääsisi työskentelemään uudistuksen mukaisissa työryhmissä.

Kirkkovaltuuston jäseniä istumassa pöytien äärellä ja kirkkoherra pitämässä puhetta.

Seurakunnan talousarviopykälän käsittelyssä puheenvuoroja käytettiin liittyen Varkauden alueen ikärakenteen kehitykseen. Sivuttiinpa Ahti Immosen ja Esko Ropposen puheenvuoroissa hieman varkautelaisen asuntokannan heikkouttakin. Toisaalta toisessa puheenvuorossaan Immonen kiitteli seurakuntaa hautausmaille jättämistä vanhoista puista, jotka auttavat ilmastonmuutosta vastaan käytävässä työssä. Esa Tuovinen käytti puheenvuoron, jossa pohdiskeli Varkauden vetovoimaisuutta.

Raimo Pöysti kyseli seurakunnan johtajilta, onko kipurajaa mietitty, missä taloudellinen kipuraja menee, että toiminta voi jatkua tällaisessa laajuudessa. Kirkkoherra vastasi, että jatkossakin seurakunnan varoja käytetään yhtä tarkasti kuin tähänkin asti. Hän painotti myös, että tästä huolimatta palvelutaso pitää pyrkiä pitämään hyvänä. 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Alanen kiitteli seurakunnassa jatkuvasti tehtyjä henkilöstömäärän sopeutuksia, kun jokaisen eläköitymisen myötä avautuvan viran täyttämistä harkitaan tarkasti.

Toinen puheenvuoroja nostattanut aihe oli Kirkkolehdon muistopaaden laattojen materiaali. Laatat ovat tummuneet ja asiasta on kirjoiteltu Warkauden Lehden yleisönosastopalstaa myöten. Hautatoimen toimistosihteeri Merja Määttä vastasi laattojen materiaalin vaihtamisen aikatauluja kaipaaville, että materiaalivaihdon suunnittelu ja selvitystyöt on jo aloitettu. Asian hoitaminen jatkuu ensi vuonna ja siihen on varauduttu myös talousarviossa.

Talousarvion lukuja ja perusteita

Kirkkoneuvoston kokouksessaan (Kn 4.8.2021, 87 §) antaman ohjeen mukaisesti seurakunnan tulee pysytellä vuoden 2022 budjetin nettomenoissa korkeintaan vuoden 2021 tasolla sisältäen palkat ja muut henkilöstömenot eli palkkojen sivukulut. Palkat ja muut henkilöstömenot on laskettu KirVESTES 2020–2022 mukaisesti ja niihin on arvioitu yhden prosentin yleiskorotus.

Verotulot on arvioitu 1,45 kirkollisveroprosenttiin perustuen. Verotulojen on arvioitu kasvavan 1,4 prosentin verran vuoden 2021 arvioidusta tasosta. Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Investointiosa ja rahoitusosa sisältyvät taloussuunnitelmaan omina osioinaan.

Toimintatuotot ovat esityksessä 690 000 euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna on noin 17 000 euroa. Henkilöstökulut ovat noin 2,41 miljoonaa euroa, mikä on noin 20 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Toimintakulut ilman henkilöstökuluja ovat 1,548 miljoonaa euroa, joka on noin 19 000 euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Toimintakatteeksi arvioidaan 3,264 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 3,218 miljoonaa euroa. Toimintakate, joka on negatiivinen luku, on siis 46 000 euroa huonompi kuin vuonna 2021. Vuosikate on talousarvioesityksessä 215 000 euroa plussalla ja on siten kuluvaan vuoteen verrattuna reilut 10 000 euroa heikompi.

Nainen harmaassa mekossa.
Kirjanpitäjä Tiina Suomalainen kuunteli keskustelua seurakunnan taloudesta
kiinnostuneena. Hänet on valittu seurakunnan vs. hallintojohtajaksi 1.–31.1.2022
ajaksi ja vt. hallintojohtajaksi ajalle 1.2.–31.12.2022.

Poistojen jälkeen tilikausi 2022 ennustetaan 65 000 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan vuoden talousarvio oli 50 000 euroa alijäämäinen, joten tulos huononisi noin reilut 15 000 eurolla.

Investointeja esitetään vuonna 2022 suoritettavaksi noin 346 000 eurolla. Suunnittelukauden keskimääräiset investoinnit on esitetty siten yli suunnitelmapoistojen tason, joka on 280 000 euroa vuodessa. Hallintojohtaja Olli Siivolan laatimassa puheenvuorossa todetaan kokemuksen osoittaneen, että investointisuunnitelma on eräänlainen ”toiveiden tynnyri”, jossa osa hankkeista jää syystä tai toisesta toteuttamatta. Suunnitelmakauden suurimmat hankkeet, pääkirkon äänentoisto- ja kameralaitteiston uusiminen ja urkujen peruskorjaus, ajoittuvat samalle vuodelle.

Hautausmaakatselmuksesta

Valtuustolle annettiin tiedoksi kirkkoneuvoston syyskuussa tekemän hautausmaakatselmuksen muistio. Katselmusvuorossa olivat Kangaslammin (Rauhala, Lepola ja sankarihautausmaa), Ylä- ja Ala-Kankun hautausmaat sekä Pirttiniemen sankarihautausmaa.

Muistiossa todetaan, että suuria puutteita ei löytynyt. Luttilassa, Lepolassa ja Ala-Kankun hautausmailta tullaan poistamaan joitakin vanhoja puita. Käytäviä kunnostetaan Luttilan, Könönpellon, Kangaslammin, Ala- ja Ylä-Kankun hautausmailla. Puuaitojen uusiminen on ajankohtaista Ala- ja Ylä-Kankun sekä Kangaslammin hautausmailla.

Myös Kirkkolehdon osalta mainitaan muistolaattojen kunnostus- tai uusimistarve sekä penkereiden tukikivien suoristaminen lähitulevaisuudessa.

Kuopion aluerekisterikeskukseen liittymisestä

Varkauden seurakunta liittyy Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.2.2022 lukien. Siihen saakka jäsenrekisteriasioissa seurakuntavirastolla palvellaan asiakkaita normaalisti. Kustannukset keskusrekisteriin siirtymisestä määräytyvät seurakunnan edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän mukaisen jäsenmäärän mukaan. Maksuosuuden ollessa 2.76 euroa/seurakunnan jäsen vuoden 2022 osalta arvioitu kustannus on noin 39 150 euroa. Lue lisää aluerekistesterikeskukseen siirtymisen vaikutuksista seurakunnan palveluihin seurakunnan tiedotteesta 15.12.2021.

Mies puhuu.
Heikki Alanen kiitteli valtuustoa hyvästä työskentelystä.

 

Erkki Siljasen tilalle kirkkovaltuustoon kutsuttiin Raimo Pöysti,
kirkkoneuvostoon Pauli Paatsolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Raimo Pöysti
sekä kasvastustyöjohtokunnan jäseneksi Keijo Hyttinen.

16.12.2021 13.32